0903 406 457

Úradné preklady TOP

a.TOP preklady aké potrebujete. Úradné preklady (niekedy ich žiadate aj pod názvami súdne preklady, overené preklady, súdnoznalecké preklady alebo úradné preklady s okrúhlou pečiatkou). Medzi preklady úradných dokumentov patria napríklad preklady rodných a sobášnych listov, úmrtné listy, preklad potvrdenia o trvalom pobyte. Rôzne notárske doložky, výpisy z katastra nehnuteľností, papierová komunikácia s úradmi. Ďalšie typy prekladov.